1.

تحلیل جامعه شناختی عوامل موثر بر تحقق برنامه‏های ‏پنجساله ششم توسعه در حوزه نهاد خانواده

صفحه 7-21
رضا خدابخش؛ مهرداد نوابخش؛ علیرضا کلدی؛ پروین سوادیان

2.

تبیین ‏عوامل ‏مؤثر ‏بر ‏الگوی ‏یادگیری ‏سازمانی ‏در ‏نظارت ‏بر ‏تجارت ‏خارجی با ‏رویکرد ‏توسعه ‏اقتصادی ‏– ‏اجتماعی (مطالعه ‏موردی: ‏سازمان ‏گمرک)

صفحه 23-31
آرزو غنیون؛ علیرضا نوبری؛ مریم مجیدی؛ علیرضا افشار نژاد

3.

نقش هوش فرهنگی و هوش سازمانی در گرایش به تحول و توسعه سازمانی

صفحه 33-43
علیرضا طوسی

4.

بررسی آنومی تعامل اجتماعی و پروبلماتیک سرمایه اجتماعی مجازی در گذار از دوران کرونا (مورد مطالعه کاربران اینستاگرام)

صفحه 45-57
احمد مؤذنی؛ الهام زادمهر

5.

برساخت مسائل اجتماعی در شرایط مخاطره‏آمیز: تحلیل نظرات ذیل پست‏های مرتبط با کرونای حکمرانان در اینستاگرام

صفحه 59-81
عباسعلی شکاردوست؛ حامد سجادی؛ محمد باقر آخوندی

6.

رابطه رسانه‏های جمعی و ‏ارزش‏های خانوادگی (مورد مطالعه: جوانان 15-29 ساله شهرکرد)

صفحه 83-98
امید بابائی؛ فرحناز مصطفوی کهنگی

7.

بررسی اثرات حکمرانی نو بر گفتمان نوآوری اجتماعی تحول‏گرا (مطالعه موردی: آذربایجان شرقی)

صفحه 99-110
احمد حجاریان

8.

بررسی عوامل موثر بر سازگاری اجتماعی کارکنان انتقالی ناجا با جامعه میزبان

صفحه 111-126
محسن عابدی؛ امید علی احمدی؛ محمد حسین اسدی داود آبادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب