1.

بررسی جامعه شناختی نابرابری جنسیتی زن و مرد و نقش آن در بروز خشونت خانوادگی (مطالعه موردی: شهر تهران)

صفحه 5-27
علیرضا محسنی تبریزی؛ فاطمه امانی سندیانی؛ اکرم دوستی

2.

عوامل اجتماعی - اقتصادی موثر بر اشتغال زنان ایرانی مهاجر به کلگری کانادا در سال 2009

صفحه 29-56
سید محمد صادق مهدوی؛ مهدیه سلماسی

3.

بررسی تغییرات سبک زندگی در جامعه روستایی ایران

صفحه 57-80
مصطفی ازکیا؛ سکینه حسینی رودبارکی

4.

بررسی سرمایه اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در شهرگرمی

صفحه 81-108
مهرداد نوابخش؛ صداقت صوری

5.

بررسی نقش جنبش دانشجویی در توسعه حوزه عمومی جامعه ایران بین سال های 1385-1300 ه.ش.

صفحه 109-144
سیف الله سیف اللهی؛ محمد جعفر فیروزی

6.

بررسی ابعاد اجتماعی و جمعیتی وضعیت مهریه در ایران (مطالعه موردی : شهرتهران)

صفحه 145-178
سید محمد سید میرزائی؛ احمد رئوف

7.

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر سرقت در ایران مورد ایستگاه راه آهن تهران بین سالهای 1383 تا 1385

صفحه 179-193
علیرضا کلدی؛ رضا وزیری پاک

8.

بررسی و سنجش سرمایه اجتماعی در میان کارکنان و مدیران شرکت پایانه های نفتی ایران

صفحه 195-216
اسماعیل کاوسی؛ سید جواد موسوی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب