1.

اثر تنش خشکی بر وِیژگی های فیزیولوژیک ژنوتیپ های ذرت (Zeamays L)

صفحه 1-16
علیرضا عیوضی؛ کیارش افشارپور رضائیه؛ حسین رنجی؛ سیدحیدر موسوی انزابی؛ محسن رشدی

2.

بررسی پایداری عملکرد دانه و سهم اجزاء عملکرد در ژنوتیپ های نخود در شرایط دیم

صفحه 17-30
حسن زالی؛ عزت اله فرشادفر؛ سیدحسین صباغ پور

3.

اثر تاریخ کاشت بر صفات فنولوژیک؛ فیزیولوژیک و عملکرد دانه ژنوتیپ های کلزا در استان خوزستان.

صفحه 31-44
محمد خیاط؛ عبدالامیر راهنما؛ محمدمهدی مطیعی؛ علیرضا سیدمحمدی

4.

ارزیابی تحمل به انجماد در ژنوتیپ های عدس(Lens culinaris Medik) در شرایط کنترل شده

صفحه 45-58
احمد نظامی؛ حمیدرضا خزاعی؛ کوروش شجاعی نوفرست؛ جواد رضایی

5.

تاثیر سن نشاء و مصرف سایکوسل بر عملکرد دانه و صفات وابسته به ورس در برنج (Oryza sativa) رقم طارم هاشمی

صفحه 59-70
روجا کوهی؛ مرتضی سام دلیری؛ حمیدرضا مبصر؛ امیرعباس موسوی؛ مهرداد حق وردیان

6.

بررسی تاثیر کاربرد زئولیت و سلنیم بر صفات فیزیولوژیک و زراعی گیاه دارویی کدو پوست کاغذی در رژیم های مختلف رطوبتی

صفحه 71-86
کوروش اسکندری زنجانی؛ امیرحسین شیرانی راد؛ معصومه نعیمی؛ امین مرادی اقدم؛ توفیق طاهرخانی

7.

بررسی تاثیر تاریخ های مختلف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد در دو رقم ذرت (Zea mays) بعد از برداشت برنج

صفحه 87-98
مسعود فرخی نیا؛ حمیدرضا مبصر؛ مرتضی سام دلیری؛ ابراهیم رضایی

8.

ارزیابی تحمل به تنش شوری در لاین های جو بدون پوشینه

صفحه 99-112
محمدرضا داداشی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب