1.

بررسی و مدلسازی فیزیکی اطفاء حریق چاه های نفت با استفاده از توربوجت مستقر روی بارج

صفحه 1-14
مجید عباسپور؛ داریوش منصوری

2.

مقایسه کارآیی حذف TOC و نیترات با کاربرد منعقدکننده های الوم و کلرور فریک در دو تصفیه خانه آب

صفحه 15-20
محمدرضا شاه منصوری؛ علی ترابیان؛ امیر حسام حسنی؛ اطهر افلاکیان

3.

کاربرد جاذب های معدنی و آلی برای آزمایش پسمان های مایع هسته ای با سطح اکتیویته پایین

صفحه 21-32
فرامرز معطر؛ قاسمعلی عمرانی؛ سام حایری پور

4.

بررسی وضعیت مشاغل آلاینده و مزاحم در منطقه 11 تهران

صفحه 33-46
ناصر محرم نژاد؛ حسین کاچار

5.

تعیین الگوی مدیریت مواد زائد جامد در منطقه شهر ری

صفحه 47-64
سید مسعود منوری؛ قاسمعلی عمرانی؛ امیر حسام حسنی؛ کتایون ورشوساز

6.

حذف کاتیون سرب (Pb+2) به روش جذب سطحی به وسیله کربن فعال

صفحه 65-75
مرتضی کاشفی الاصل؛ فروزان فرحزادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب