1.

آیا بانک مرکزی می تواند بر ارزش واقعی پول خویش اثر بگذارد؟

دوره 1، شماره 4 (پیاپی 3)، بهمن 1368، صفحه 89-101

2.

آیا دهه 1980 دهه رکود بود؟

دوره 2، شماره 1 (پیاپی 4)، اردیبهشت 1369، صفحه 39-49

3.

اخذ و تطبیق نا بجای مفاهیم در نظریه های سازمانی

دوره 1، شماره 4 (پیاپی 3)، بهمن 1368، صفحه 59-65

4.

ارزش افزوده منفی تحلیلی ایستا بر زیان تولید در صنعت اتومبیل ایران

دوره 2، شماره 4 (پیاپی 7)، دی 1369، صفحه 29-40

5.

الگوی اقتصاد سنجی ایران

دوره 2، شماره 3 (پیاپی6)، آبان 1369، صفحه 23-46

6.

انسان از نظر اسلام

دوره 2، شماره 4 (پیاپی 7)، دی 1369، صفحه 41-58

7.

اهمیت گروه در تأمین نیازهای فرد

دوره 2، شماره 4 (پیاپی 7)، دی 1369، صفحه 21-28

8.

بحثی در مدیریت اسلامی مبانی ارزشی در حکومت و نظام تشکیلاتی اسلام

دوره 2، شماره 2 (پیاپی 5)، تیر 1369، صفحه 49-58

9.

بررسی اهمیت و اثرات اقتصادی استقراض ملی در کشورهای مختلف جهان

دوره 2، شماره 3 (پیاپی6)، آبان 1369، صفحه 103-123

10.

بررسی علل شکست اقتصاد مبتنی بر مارکسیسم، (نمونه روسیه سوسیالیستی)

دوره 2، شماره 2 (پیاپی 5)، تیر 1369، صفحه 19-47

11.

بررسی و تحلیل انواع ساختارهای ادهکراتیک در سازمان

دوره 2، شماره 2 (پیاپی 5)، تیر 1369، صفحه 79-91

12.

برنامه ریزی نیروی انسانی ضرورتی اجتناب ناپذیر برای سازمان ها

دوره 2، شماره 3 (پیاپی6)، آبان 1369، صفحه 93-101

13.

برنامه ریزی و جایگاه و نقش تحقیق و توسعه در آن

دوره 2، شماره 3 (پیاپی6)، آبان 1369، صفحه 125-138

14.

پارامترها و ابعاد جامعیت ساختار نظام مشارکت در تصمیم گیری (شورا)

دوره 2، شماره 3 (پیاپی6)، آبان 1369، صفحه 47-67

15.

پاره ای نظریه ها و فنون برنامه ریزی منابع انسانی

دوره 2، شماره 1 (پیاپی 4)، اردیبهشت 1369، صفحه 5-16

16.

پراسترویکا و فلسفه مادی تاریخ

دوره 2، شماره 4 (پیاپی 7)، دی 1369، صفحه 5-19

17.

تحلیل بر نظریه رشد متعادل و نا متعادل در توسعه اقتصادی

دوره 2، شماره 2 (پیاپی 5)، تیر 1369، صفحه 93-106

18.

تحلیل - خرد وکلان مهاجرت و تجارت

دوره 2، شماره 4 (پیاپی 7)، دی 1369، صفحه 59-68

19.

تدوین اصول پذیرفته شده حسابداری به روش قیاسی - استقرایی یا قیاسی -دستوری

دوره 1، شماره 4 (پیاپی 3)، بهمن 1368، صفحه 105-115

20.

تعریف سیستم

دوره 1، شماره 4 (پیاپی 3)، بهمن 1368، صفحه 67-88

21.

چگونگی عملکرد بازار سیاه ارز

دوره 2، شماره 2 (پیاپی 5)، تیر 1369، صفحه 59-77

22.

رشد کشورهای در حال توسعه و نرخ بهره جهانی

دوره 2، شماره 3 (پیاپی6)، آبان 1369، صفحه 5-16

23.

زار دو گانه ارز، کسری بودجه و تثبیت اقتصادی

دوره 2، شماره 1 (پیاپی 4)، اردیبهشت 1369، صفحه 23-29

24.

سیاست های پولی و تجربیات ده ساله اخیر ایران

دوره 2، شماره 3 (پیاپی6)، آبان 1369، صفحه 69-91

25.

سلسله مراتب نیازهای سازمان

دوره 1، شماره 4 (پیاپی 3)، بهمن 1368، صفحه 33-41

26.

ضرورت واهمیت مدیریت از نظر اسلام

دوره 2، شماره 3 (پیاپی6)، آبان 1369، صفحه 17-22

27.

یک الگوریتم جدید برای برنامه ریزی سفارش خرید

دوره 2، شماره 1 (پیاپی 4)، اردیبهشت 1369، صفحه 17-22

28.

ماهیت پژوهش های حسابداری

دوره 2، شماره 4 (پیاپی 7)، دی 1369، صفحه 69-87

29.

مبانی نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی

دوره 1، شماره 4 (پیاپی 3)، بهمن 1368، صفحه 7-32

30.

مدیریت بر مبنای انتظارات (MBE) قدرت پیشگویی مثبت

دوره 2، شماره 2 (پیاپی 5)، تیر 1369، صفحه 107-124

31.

مدیریت منابع انسانی در ازمان های کوچک

دوره 2، شماره 2 (پیاپی 5)، تیر 1369، صفحه 5-18

32.

منابع درآمدهای عمومی دولت و رشد اقتصادی در ایران یک تحلیل تجربی (1367-1352)

دوره 2، شماره 4 (پیاپی 7)، دی 1369، صفحه 89-103

33.

نقدی بر نظریۀ عمومی سیستم ها

دوره 2، شماره 1 (پیاپی 4)، اردیبهشت 1369، صفحه 31-37

34.

نقدینگی بخش خصوصی و علل افزایش آن

دوره 1، شماره 4 (پیاپی 3)، بهمن 1368، صفحه 43-57

35.

نقش بهینه بانک مرکزی در برابر دولت و در جریان توسعه اقتصادی

دوره 2، شماره 1 (پیاپی 4)، اردیبهشت 1369، صفحه 51-75


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب