1.

آیا تئوری های غربی (آمریکایی) جهان شمولند؟

دوره 4، شماره 2 (پیاپی13)، تیر 1371، صفحه 61-86

2.

ابر سیستم سازمان و مدیریت سینرژیک در آن

دوره 4، شماره 3 (پیاپی 14)، آذر 1371، صفحه 5-18

3.

اثر ویژگی های ساختاری کشورهای درحال توسعه بر الگوهای کلان اقتصادی

دوره 4، شماره 2 (پیاپی13)، تیر 1371، صفحه 41-59

4.

ایجاد تغییرات مداوم

دوره 4، شماره 1 (پیاپی 12)، فروردین 1371، صفحه 63-85

5.

ایجاد تغییر پایدار ظهور دوباره هنجارها و ارزش های اسلامی

دوره 4، شماره 2 (پیاپی13)، تیر 1371، صفحه 5-22

6.

ارتباط بین جهت گیری مدیریت، تصمیم گیری و خصوصیات آندروجی نی

دوره 4، شماره 2 (پیاپی13)، تیر 1371، صفحه 35-40

7.

اهمیت بهره وری با تأکید بر بعد فرهنگی آن

دوره 3، شماره 2 (پیاپی 10و 11)، بهمن 1370، صفحه 5-13

8.

بررسی رابطه تورم و کسری بودجه دولت در ایران: یک تحلیل نظری و تجربی

دوره 4، شماره 2 (پیاپی13)، تیر 1371، صفحه 23-34

9.

بررسی روشهای برنامه ریزی نیروی انسانی

دوره 4، شماره 3 (پیاپی 14)، آذر 1371، صفحه 57-76

10.

بررسی علل بزرگ شدن دولت ها

دوره 4، شماره 1 (پیاپی 12)، فروردین 1371، صفحه 23-43

11.

تحلیل مقایسه ای حد بهینه سرمایه گذاری در دو نظام بانکداری سرمایه داری و اسلامی در شرایط اطمینان و ریسک

دوره 4، شماره 3 (پیاپی 14)، آذر 1371، صفحه 19-55

12.

تناسب متقابل شخص با شغل و سازمان یک استراتژی مؤثر نگهداری از منابع انسانی

دوره 3، شماره 2 (پیاپی 10و 11)، بهمن 1370، صفحه 43-64

13.

ریاضیات در اقتصاد دستاوردها- مشکلات چشم اندازها

دوره 4، شماره 3 (پیاپی 14)، آذر 1371، صفحه 77-88

14.

سنجش درجه جانشینی میان پول و شبه پول در اقتصاد ایران

دوره 3، شماره 2 (پیاپی 10و 11)، بهمن 1370، صفحه 15-42

15.

ضرورت غیرانتفاعی و غیر دولتی بودن دانشگاه ها در جوامع در حال توسعه

دوره 4، شماره 1 (پیاپی 12)، فروردین 1371، صفحه 45-61

16.

مدیریت و توسعه سازمانی (OD)

دوره 3، شماره 2 (پیاپی 10و 11)، بهمن 1370، صفحه 83-98

17.

مشکلات اصول پذیرفته شدۀ حسابداری و نحوۀ استانداردهای مطلوب

دوره 4، شماره 1 (پیاپی 12)، فروردین 1371، صفحه 5-22

18.

نظریۀ اقتصاد در روش ریاضی

دوره 3، شماره 2 (پیاپی 10و 11)، بهمن 1370، صفحه 65-81

19.

نقش مدیریت آموزشی در تحول آموزش و پرورش و نظم عقلانی مدیران برای نظم اداری کشور

دوره 4، شماره 2 (پیاپی13)، تیر 1371، صفحه 87-98

20.

نگاهی به اقتصاد ایران از دید تئوری توسعه ( مشکلات، امکانات و برخی راه حل ها)

دوره 3، شماره 2 (پیاپی 10و 11)، بهمن 1370، صفحه 99-171


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب