1.

آثار وجوه نقد عملیاتی بر تصمیمات و عملکردهای مالی

دوره 15، شماره 1 (پیاپی 56)، فروردین 1382، صفحه 93-103

2.

اثرات زیست محیطی نیروگاه حرارتی قم

دوره 5، شماره 3، مهر 1382، صفحه 55-74

3.

ارائه یک مدل برای تعیین حجم کاری اعضای هیات علمی در نظام آموزش عالی کشور

دوره 15، شماره 1 (پیاپی 56)، فروردین 1382، صفحه 19-40

4.

ارزیابی آلاینده های خروجی از زباله سوزهای بیمارستانی شهر همدان و ارائه راه حل های کنترلی برای آن

دوره 5، شماره 2، تیر 1382، صفحه 85-90

5.

ارکان توسعه تکنولوژی

دوره 15، شماره 2 (پیاپی 57)، تیر 1382، صفحه 45-58

6.

استراتژی های سازمان

دوره 15، شماره 3( پیاپی 58)، آذر 1382، صفحه 1-24

7.

اولویت بندی شاخص های دسترسی به فرصت های برابر در توسعه آموزش های علمی – کاربردی کشور

دوره 15، شماره 4 (پیاپی59)، دی 1382، صفحه 1-16

8.

برآورد فرسایش بادی در زیستگاه های بیابانی خراسان ( مطالعه موردی : منطقه سرخس )

دوره 5، شماره 4، اسفند 1382، صفحه 19-28

9.

بررسی ابعاد بوروکراتیک سازمان مدارس دولتی شهر تهران

دوره 15، شماره 2 (پیاپی 57)، تیر 1382، صفحه 75-88

10.

بررسی اثرات حضور Mnemiopsis leidyi در دریای خزر

دوره 5، شماره 3، مهر 1382، صفحه 35-54

11.

بررسی پیامدهای زیست محیطی سد شهر چای ارومیهبر محیط زیست طبیعی منطقه

دوره 5، شماره 4، اسفند 1382، صفحه 39-50

12.

بررسی تاثیر افشای اطلاعات حسابداری تورمی بر قیمت سهام

دوره 15، شماره 2 (پیاپی 57)، تیر 1382، صفحه 59-73

13.

بررسی دانشگاه های مجازی به منظور ارائه یک مدل مناسب جهت راه اندازی دانشگاه مجازی در کشور

دوره 15، شماره 3( پیاپی 58)، آذر 1382، صفحه 25-49

14.

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و اثربخشی سبک رهبری

دوره 15، شماره 1 (پیاپی 56)، فروردین 1382، صفحه 1-14

15.

بررسی عملکرد راکتورهای ناپیوسته با عملیات متوالی (SBR) در تصفیه پساب های حاوی فلزات سنگین جیوه و کادمیوم / مطالعه موردی پتروشیمی بندر امام خمینی

دوره 5، شماره 2، تیر 1382، صفحه 15-30

16.

بررسی عوامل مؤثر بر سیاست های تقسیم سود نقدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 15، شماره 2 (پیاپی 57)، تیر 1382، صفحه 27-44

17.

بررسی مقاومت بدنه شناورها در دریای آرام

دوره 5، شماره 3، مهر 1382، صفحه 12-24

18.

بررسی نقش مشارکت مردمی در حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبز شهر تهران و ارائه راهکارهای مناسب در این زمینه / مطالعه موردی کوی 13 آبان

دوره 5، شماره 2، تیر 1382، صفحه 1-14

19.

بررسی وضعیت مشاغل آلاینده و مزاحم در منطقه 11 تهران

دوره 5، شماره 1، فروردین 1382، صفحه 33-46

20.

پژوهش در مفاهیم جدید حسابداری مدیریت

دوره 15، شماره 1 (پیاپی 56)، فروردین 1382، صفحه 41-51

21.

پست مدرنیسم جهانی شدن و بحران زیست محیطی در هزاره سوم

دوره 5، شماره 4، اسفند 1382، صفحه 67-75

22.

تحول، اشتغال و توسعه صنعتی

دوره 15، شماره 3( پیاپی 58)، آذر 1382، صفحه 73-86

23.

تدوین طرح مدیریت ذخیره گاه زیسپهر توران

دوره 5، شماره 3، مهر 1382، صفحه 25-34

24.

تعیین الگوی مدیریت مواد زائد جامد در منطقه شهر ری

دوره 5، شماره 1، فروردین 1382، صفحه 47-64

25.

حذف کاتیون سرب (Pb+2) به روش جذب سطحی به وسیله کربن فعال

دوره 5، شماره 1، فروردین 1382، صفحه 65-75

26.

ضریب همبستگی عناصر سنگین (Cd, Zn , Pb , Cu) در کبد و کلیه ماهی خاویاری گونه قره برون و رسوبات سواحل جنوبی دریای خزر ناحیه 1

دوره 5، شماره 2، تیر 1382، صفحه 31-84

27.

طراحی و تبیین الگوی به کارگیری ویژگی های سازمان یادگیرنده در نظام اداری ایران

دوره 15، شماره 2 (پیاپی 57)، تیر 1382، صفحه 1-25

28.

طراحی و ساخت پایلوت تصفیه بیولوژیکی پساب حاوی فرمالین به روش لجن فعال

دوره 5، شماره 2، تیر 1382، صفحه 49-60

29.

فن آوری اطلاعات، رویکرد از سازمان های سنتی به سازمان های یادگیرنده

دوره 15، شماره 3( پیاپی 58)، آذر 1382، صفحه 87-107

30.

قلمرو تعریف بازاریابی یا بازارگرایی؟

دوره 15، شماره 4 (پیاپی59)، دی 1382، صفحه 75-101

31.

کاربرد تئوری های بازاریابی در افزایش صادرات شرکت های لاستیک سازی ایران

دوره 15، شماره 1 (پیاپی 56)، فروردین 1382، صفحه 53-91

32.

کاربرد جاذب های معدنی و آلی برای آزمایش پسمان های مایع هسته ای با سطح اکتیویته پایین

دوره 5، شماره 1، فروردین 1382، صفحه 21-32

33.

کاربرد ریاضیات در شبیه سازی پدیده های فیزیکی

دوره 5، شماره 2، تیر 1382، صفحه 31-48

34.

کار در سازمانی به وسعت تمام زندگی (اشتغال در جامعه اطلاعاتی)

دوره 15، شماره 4 (پیاپی59)، دی 1382، صفحه 39-61

35.

مدیریت ایمنی در پارک ها و فضای سبز شهر تهران (مطالعه موردی شهرداری منطقه 3 تهران)

دوره 5، شماره 4، اسفند 1382، صفحه 29-38

36.

مدل سازی حرکت لکه نفتی در یک مخزن بر اثر جریان های ورودی و خروجی

دوره 5، شماره 3، مهر 1382، صفحه 1-12

37.

مدل سازی قابلیت اطمینان با استفاده از منطق فازی

دوره 15، شماره 4 (پیاپی59)، دی 1382، صفحه 63-73

38.

مقایسه کارآیی حذف TOC و نیترات با کاربرد منعقدکننده های الوم و کلرور فریک در دو تصفیه خانه آب

دوره 5، شماره 1، فروردین 1382، صفحه 15-20

39.

نحوه به کارگیری الگوی معامله تکنیکی در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 15، شماره 4 (پیاپی59)، دی 1382، صفحه 17-37

40.

هژمونی برنامه ریزی رسانه؛ در تبلیغات

دوره 15، شماره 3( پیاپی 58)، آذر 1382، صفحه 51-71

41.

وابستگی آلودگی صدای ترافیک به عوامل افزایش ارتفاع و فاصله از حاشیه در مسیر بزرگراه شیخ فضل ا... نوری تهران

دوره 5، شماره 3، مهر 1382، صفحه 75-86

42.

وابستگی کمیت های تراز معادل فشار صوت ، تراز آماری و شاخص صدای ترافیک با عوامل شار ترافیکی و سرعت وسایط نقلیه در مسیر بزرگراه شیخ فضل اله نوری تهران

دوره 5، شماره 4، اسفند 1382، صفحه 51-66


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب